REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ CAR WASH MANAGER
§ 1 [Postanowienia wstępne i definicje]
Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji CARWASH MANAGER (dalej „Aplikacja”).
Właścicielem Aplikacji jest BKF Myjnie Bezdotykowe sp. z o.o. z siedzibą w Skarbimierzycach, Skarbimierzyce 22, 72-002 Dołuje k/Szczecina, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000262269, NIP: 782-237-01-46, REGON 300392077, kapitał zakładowy: 300.000,00 (zwana dalej: BKF).
Definicje:
Użytkownik – podmiot użytkujący Aplikację Carwash Manager
Aplikacja – oprogramowanie służące zdalnego zarządzania myjnią samochodową użytkowaną przez Użytkownika.

§ 2 [Aplikacja]
Korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika wymaga jej pobrania i zainstalowania na urządzeniu mobilnym Od tej chwili Użytkownik związany jest z BKF postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Celem poprawnego używania Aplikacji niezbędne jest zawarcie odrębnej umowy z BKF, na podstawie odrębnych ustaleń.
Pobranie Aplikacji nie podlega odpłatności na rzecz BKF. Z pobraniem Aplikacji może wiązać się z koszt pobrania danych z sieci telefonii komórkowej (koszty porozumiewania się na odległość). Wysokość opłat jest ustalona przez właściwego operatora sieci telefonicznej.
Używanie Aplikacji w wersji rozszerzonej jest odpłatne, zaś wysokość ceny, terminy i sposób zapłaty, a także rabaty jakie mogą być przyznane Użytkownikowi, są przewidziane w odrębnej umowie zawieranej między Użytkownikiem a BKF. Aplikacja może jednak być używana w podstawowej wersji nieodpłatnie.
Poprzez pobranie Aplikacji, Użytkownik oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin oraz zawiera z BKF umowę na świadczenie przez BKF usług elektronicznych w ramach Aplikacji.

§ 3 [Profil]
Celem właściwego korzystania z Aplikacji, niezbędna jest rejestracja Użytkownika skutkująca założeniem profilu Użytkownika w Aplikacji.
Rejestracja Użytkownika prowadzi do automatycznego zawarcia umowy między Użytkownikiem a BKF, na odrębnie określonych zasadach.

§ 4 [Korzystanie z Aplikacji]
Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania przez Użytkownika urządzenia końcowego, spełniającego co najmniej następujące parametry:
System operacyjny: Android od 4.3, iOS od 10.3
Dostęp do sieci Internet.
Korzystanie z Aplikacji, nie wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat na rzecz BKF. Opłaty mogą być pobierane także przez operatorów telefonii komórkowej (opłaty za środki porozumiewania się na odległość), zaś wysokość opłat jest ustalona przez właściwego operatora sieci telefonii. Opłaty mogą być także pobierane przez inne podmioty uczestniczące w procesie realizacji płatności elektronicznej, na podstawie obowiązujących u nich cenników prowizji i opłat.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poprawne użytkowanie Aplikacji wymaga użytkowania na urządzeniu mobilnym z aktywną kartą SIM. BKF nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Aplikacji w efekcie dezaktywacji karty przez osoby trzecie, niezależnie od tego, czy Użytkownik się do tego przyczynił, czy nie, lub uszkodzeń albo nieprawidłowego działania urządzeń końcowych używanych przez Użytkownika.
Użytkownik, we własnym interesie, powinien zabezpieczyć dane logowania w Aplikacji oraz urządzenie mobilne, na jakim Aplikacja jest zainstalowana (zwłaszcza w sytuacji, kiedy urządzenie samo uzupełnia dane logowania w Aplikacji). O wszelkich przypadkach utraty urządzenia, podejrzenia użycia Aplikacji przez osoby trzecie lub podejrzenia powzięcia informacji o danych logowania przez osoby trzecie, Użytkownik powinien poinformować BKF. W przypadku, gdyby Użytkownik zapomniał hasła logowania, może skorzystać z odpowiedniej funkcjonalności Aplikacji i uzyskać hasło w formie wiadomości e-mail na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
Użytkownik jedynie we własnym zakresie zabezpiecza urządzenie mobilne z jakiego korzysta z Aplikacji przed zagrożeniami elektronicznymi, a w szczególności powinien zainstalować na urządzeniu mobilnym, z jakiego korzysta z Aplikacji, oprogramowanie antywirusowe oraz zabezpieczające przed przejęciem urządzenia przez osoby trzecie.
Użytkownik ma prawo do zmiany hasła po rejestracji w Aplikacji. Także w takim razie, powinno ono pozostać do jego wyłącznej dyspozycji i nie powinien nikomu go udostępniać.
W sytuacji dokonania przez Użytkownika zgłoszeń, o jakich mowa powyżej, lub podejrzenia przez BKF naruszenia przez Użytkownika postanowień udzielonej mu licencji, utworzony przez niego konto zostanie zablokowany. Odblokowanie konta nastąpi jedynie przez BKF, po dodatkowej weryfikacji tożsamości Użytkownika.
Nie jest dopuszczalne udostępnienie Aplikacji lub danych logowania do niej osobom trzecim.

§ 5. [Odpowiedzialność]
W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo BKF nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, odnośnie Aplikacji.
BKF nie ponosi odpowiedzialność za szkody związane z działaniem Aplikacji
BKF nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Aplikację w związku z nieprawidłowymi interakcjami Aplikacji z innymi programami komputerowymi używanymi przez Użytkownika.
BKF nie ponosi odpowiedzialność za błędną interpretację danych lub utratę danych.§ 6. [Obowiązki BKF]
BKF zobowiązuje się do zapewnienia sprawnego i niezakłóconego działania Aplikacji, a także umożliwienia Użytkownikowi korzystania zgodnie z jej przeznaczeniem.
BKF jest uprawniona do okresowego wstrzymania działania Aplikacji, celem jej napraw, ulepszeń, usuwania usterek, przy czym zobowiązane jest odpowiednio wcześniej poinformować o tym Użytkownika, chyba, że chodzi o przypadek szczególny, kiedy BKF może przystąpić do działania bez uprzedniego informowania Użytkownika.
BKF nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość korzystania z Aplikacji w sytuacji, kiedy brak takiej możliwości wynika z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, np. operatorów sieci telekomunikacyjnych, operatorów płatności elektronicznych, dostawców rozwiązań serwerowych itp.

§ 7. [Rozwiązanie umowy]
Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.
Każda ze stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Rozwiązanie umowy następuje przez złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej,
W przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, co w szczególności obejmuje naruszenie obowiązków Użytkownika związanych z użytkowaniem Aplikacji, BKF może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8. [Dane osobowe]


W zakres danych osobowych podawanych przez Użytkownika a przetwarzanych przez BKF, nie wchodzą dane przekazywane operatorom płatności elektronicznych (zwłaszcza numer karty kredytowej, itp.), co oznacza, że przetwarzają je wyłącznie operatorzy tych płatności, a nia BKF.
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest BKF.
Używanie Aplikacji wiąże się z koniecznością przekazywania danych osobowych Użytkownika osobom trzecim, z uwagi zwłaszcza na realizację płatności elektronicznych, na co Użytkownika wyraża zgodę. Przekazane będą dane w niezbędnym, koniecznym w tym celu zakresie.
Mając na względzie postanowienie powyższe, BKF oświadcza, że dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane innym osobom oraz w innych celach, a w szczególności: w celach marketingowych.
BKF nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez osoby trzecie w sposób niezgodny z obowiązującymi zasadami, a w szczególności – przez ujawnienie ich lub przekazanie innym osobom trzecim.
Użytkownik może w każdym czasie żądać uaktualnienia i poprawienia danych osobowych. Użytkownik może w każdym czasie żądać usunięcie danych osobowych, przy czym jest to równoznaczne z wypowiedzeniem umowy, z uwagi na fakt, że bez danych osobowych, korzystanie z Aplikacji nie jest możliwe. Użytkownika nie może jednak żądać usunięcia danych osobowych, jakie zostały przetworzone w przeszłości w celu realizacji umowy oraz płatności elektronicznej, a także danych przetwarzanych do końca okresu obowiązywania umowy.
Dane osobowe Użytkownika są przechowywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz przez okres w nich wskazany.
Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika oraz ich udostępnianie osobom trzecim, będzie odbywało się za pośrednictwem elektronicznych systemów szyfrujących, a w szczególności: protokołu SSL lub systemu 3D Secure.
Ujawnienie lub przekazanie danych osobowych Użytkownika może mieć miejsce w przypadkach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, co w szczególności obejmuje przekazanie ich na wezwanie organów władzy publicznej.

§ 9. [Licencja]
BKF oświadcza, że przysługuje mu pełnia praw autorskich (majątkowych oraz osobistych) do utworu – programu komputerowego, tj. Aplikacji, a także do elementów składowych Aplikacji, tj. grafik, treści, itp. BKF oświadcza, że Aplikacja, jej kod źródłowy, wszelkie elementy graficzne, interaktywne funkcjonalności, itp. są przedmiotem należących do BKF praw własności intelektualnej.
BKF udziela Użytkownikowi, ograniczonej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej na osoby trzecie licencji na używanie Aplikacji, w celem umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, tj. do wykorzystywania Aplikacji w przewidzianym celu. Oznacza to, że Użytkownik nie może używać Aplikacji w sposób inny niż zgodny z jej przeznaczeniem, jak i nie może pomagać innym osobom w tym celu.
Licencja udzielana jest na czas obowiązywania umowy.
Licencja nie obejmuje prawa do:
trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Aplikacji w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania Aplikacji niezbędne jest jej zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego,
tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji,
dekompilacji kodu źródłowego Aplikacji.
Licencja nie obejmuje uprawnienia do przenoszenia jej przez Użytkownika na osoby trzecie.
Licencja nie obejmuje uprawnienia do wykonywania praw zależnych do utworu – Aplikacji.

§ 10. [Reklamacje]
W razie gdyby Użytkownik uznał działanie Aplikacji za nieprawidłowe, może złożyć reklamację, w jednej z następujących form:
Za pomocą właściwej funkcjonalności w Aplikacji,
Za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej na adres skrzynki pocztowej BKF,
W formie pisemnej, za pomocą listu wysłanego na adres BKF.
BKF udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 11. [Postanowienia końcowe]
Niniejszy Regulamin może być zmieniony jednostronną decyzją BKF, przy czym o fakcie dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, BKF zobowiązane jest poinformować Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez niego adres e-mail. Użytkownik może nie zaakceptować treści zmienionego Regulaminu i w związku z tym, może wypowiedzieć umowę.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdą postanowienia Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, jest sąd właściwy z uwagi na siedzibę BKF.
Przed wszczęciem postępowania sądowego, Strony mają obowiązek podjęcia próby polubownego załatwienia sprawy. Niniejsze postanowienie nie jest zapisem na sąd polubowny.
Użytkownik nie może dokonywać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osoby trzecie, bez uprzedniej zgody BKF.